රෝසි වැඩේ අනා ගනී!

0

කමිටු ශාලා නොදීම හේතුවෙන් කොළඹ නගරාධිපති රෝසි සේනානායක මහත්මියට නාගරික මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් විරෝධය දක්වා ඇතැයි වාර්තාවේ.නගරාධිපතිනිය පැමිණි විරෝධය හමුවේ අදාළ කමිටු ශාලා ඉබි යතුරු දමා වසා ඇත.සම්ප්‍රදායට අනුව ස්ථාවර කාරක සභා සදහා මන්ත්‍රීවරුන් තෝරා ගැනීම සදහා සාමාන්‍යයෙන් එම කමිටු ශාලා ලබාදීම සිරිතකි.එහෙත් නගරාධිපතිනිය එම ශාලා වසා දැමීම නිසා අද නගරසභා පරිශ්‍රය දැඩි උණුසුම් වී ඇත.පසුව වෙනත් ස්ථානයකදී එම කමිටු රැස්වීම් පවත්වා ඇති බවද වාර්තාවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here