රන්ජන්ගේ කෙබරය අතේ පත්තුවෙයි

0

කොකේන් භාවිත කරන්නේ කවුරුන්දැයි රන්ජන් රාමනායක මහතා කොකේන් කමිටුව හමුවේ නිශ්චිතව කිසිම මැති ඇමතිවරයෙකුගේ නමක් සදහන් කර නැති බව ඇමති සුජීව සේනසිංහ මහතා පවසයි.
කොකේන් කමිටු වාර්තාව තමන් විසින් බැලූ බවත් එහි කිසිම තැනක රන්ජන් නම් න්ශ්චිත වශයෙන් සදහන් කර නැති බවත් ඇමතිවරයා පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here