පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය කල්දාන හේතුව මෙන්න!

0

පාර්ලිමේන්තුවේ සැසිවාරය කල්දැමීම නිසා දැනට පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රියාත්මකවන නියායපුස්තකය අවලංගු වේ.එහි විවාද කිරීමට නියමිත තිබු සියළු අන පනත්,කාරක සභා පිහිටුවීමේ යෝජනා සියල්ල අහෝසි වේ.ඊට අමතරව අමාත්‍යාංශවල ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සියල්ලද අහෝසි වී යන බව පාර්ලිමේන්තුවේ ජේෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙකු වාසල විත්ති වෙත හෙළිදරව් කලේය.සැසිවාරය අලුතින් පටන් ගැනීමේදී අලුතින් නියායපුස්තකයක් නිකුත් වේ.දේශපාලන ආරවුල් ඇති මෙවැනි වෙලාවක පාර්ලිමේන්තුවේ සැසිවාර කල් දැමීම සිදුකරන්නේ එම ආරවුල් මඟහැරයාම සදහා අවශ්‍ය කාලය ලබාගැනීමට බවද වාර්තාවේ.අලුත් සැසි වාරය පටන් ගැනීමේදී අවශ්‍ය නම් ජනාධිපතිවරයාට මූලාසනයේ අසුන් ගනිමින් සැසිවාරය ආරම්භ කිරීමට හැක.එහිදි ඉදිරි වැඩ පිළිවෙළ ජනතාවට ප්‍රකාශ කිරීමට හැකි බවද අදාළ ප්‍රකාශකයා කීවේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here