නාමල් පස්සෙන්ම යන මන්ත්‍රී කවුද?

0

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ තරුණ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සාකච්ඡාවක් නාමල්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවැත්වුණේ අඟහරුවාදාය. තරුණ සංවිධාන ශක්තිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට කැඳවා තිබුණු මෙම හමුවට ෂෙහාන්, ඩී. වී, පියල්, කංචන, ඉන්දික, රණවීර, දිලුම් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

“නාමල් මන්ත්‍රිතුමා ජපානේ ගිය වෙලාවේ ෆුජියාමා නැග්ගේ නැද්ද? ෂෙහාන් ඇසුවේය.

“මම නම් නැග්ගා හැබැයි රොෂානුයි පියලුයි නම් ආවේ නැහැ” නාමල් පැවසීය.

“අපේ ඩී. වීත් ආවේ නැද්ද? ෂෙහාන් ඇසුවේය.

“මම නම් නැග්ගා. නාමල් මන්ත්‍රිතුමාගේ පස්සෙන් වැටී වැටී හරි මම උඩටම ගියා” ඩී. වී පිළිතුරු දුන්නේය.

“ඔව් ඉතින් උඹ කොහොමත් වැටි වැටී හරි නාමල් මන්ත්‍රීතුමාගේ පස්සෙන්නේ යන්නේ” කියමින් මන්ත්‍රීවරු මෙහිදී ඩී. වී ට විහිළු කළහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here