නාමල් තංගල්ල සුද්ද කරයි!

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා තංගල්ල වෙරළේ පිරිසිදු කිරීම් සදහා එක්විය.මේ අවස්ථාවට නිල්බලකායේ සාමාජිකයන් පිරිසක්ද එක්ව සිටියහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here