ධීවර පුටුව හේමාල්ට

ලංකා ධීවර සංස්ථාවේ නව සභාපති ලෙස හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය හේමාල් ගුණසේකර මහතා පත්කර තිබේ.අද පස්වරුවේ ධීවර අමාත්‍ය විජිතමුණි සොයිසා මහතා අතින් ගුණසේකර මහතා සිය පත්වීම් ලිපිය ලබාගත්තේය.දින සීය ආණ්ඩුවේ නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කල හේමාල් ගුණසේකර මහතා මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ සමූපකාර හා අභයන්තර වෙළද කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසද කටයුතු කලේය.දකුණු පළාත් සභාවේ අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස දීර්ඝ කාලයක් කටයුතු කල හේමාල් ගුණසේකර මහතා වැඩ බලන මහ ඇමතිවරයා ලෙසද කටයුතු කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here