තාත්තගේ පුටුවේ ඉඳන් රාජ්‍ය ඇමති වැඩ පටන් ගත්ත දියණිය

0

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු වැඩ භාර ගැනීමේ මොහොතට සිය දියණිය ද පැමිණීමෙන් පසු ඇයද තාත්තගේ අසුනේ හිඳීමෙන් ඡායාරූප ගත් අපූරු සිදුවීමක් අද වාර්තා විය ඒ රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතාගේ දියණියයි.මේ එම ඡායා රූප පෙලයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here