පාර්ලිමේන්තු වාර්තාකරුවන්ගේ විවේක කාමර නිළධාරීන් පිරිසක් ගිලලා….

0

මේ නගරයක වසා ඇති සාප්පුවක් ඉදිරිපිට ඇති පදික වේදිකාවක් නොවේ.ශ්‍රි ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ පුවත්පත් වාර්තා කරුවන්ගේ විවේක කාමර ඉදිරිපිටය.එය අද වනවිට පාර්ලිමේන්තු නිළධාරීන් විසින් ඉබි යතුරු දමා සිය අනසකයට ගෙන තිබේ.අසනීපයකදී විවේකය අවශය වන්නේ කොයි මොහොතේ දැයි කිව නොහැකිය.මේ එවැනි අවස්ථාවකට පත්වු පුවත්පත් කලාවේදියෙකි.ජයවර්ධනපුර පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ලේ කටයුතු ආරම්භ වු දා සිට ලබාදී තිබු වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ අත්තනෝමතික නිළධාරීන්ගේ ග්‍රහනයට ලක්වු විවේක කාමර පුවත්පත් වාර්තා කරුවන්ගෙන් උදුරා ගැනීම නිසා අද ඔවුන්ට අත්ව ඇති ඉරණමයි මේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here